Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej „GARTENLAND – POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wobec użytkowników stron internetowych w domenie http://www.Gartenland.pl („Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych
 • Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest „GARTENLAND – POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” 31, 91-228 Łódź., NIP 7321784813 (dalej Administrator).
 • Administrator przetwarza ponadto podany przez Państwa – poprzez formularz na stronie Serwisu – adres e-mail w celu wysyłki informacji handlowej. Przetwarzanie następuje za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Do przesłania Newslettera, Administrator stosuje model double opt-in, co oznacza, że przesyła on Państwu Newsletter drogą mailową dopiero wtedy, gdy Państwo wyrażą wyraźną zgodę na aktywowanie takiej usługi. Administrator przesyła do Państwa e-mail informacyjny z prośbą o kliknięcie w zawarty w nim link, potwierdzający Państwa zgodę na otrzymywanie Newslettera. Dopiero tak wyrażona zgoda będzie uznana za wyraźną i stanowić będzie podstawę do zapisania podanego adresu e-mail do subskrypcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji Newslettera ze skutkiem na przyszłość, klikając w link znajdujący się pod informacją „Rezygnacja z Newslettera”, który znajduje się we wszystkich e-mailach wysłanych przez Administratora. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki.
 • Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail. Podanie danych jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako umożliwienie komunikacji z Administratorem, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 • W przypadku kliknięcia we wtyczkę serwisu społecznościowego zamieszczoną w witrynie internetowej Serwisu, Administrator przetwarza dane osobowe w postaci adresu IP, w ten sposób, iż udostępnia go serwisom społecznościowym, takim jak Facebook, instagram i Linkedin. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora polegającego na zwiększeniu rozpoznawalności Administratora.
 • Dane dotyczące Państwa aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane są za pośrednictwem plików cookies. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.
 • Dane osobowe zgromadzone w celu wysyłki Newslettera, Administrator przetwarza dane osobowe do czasu zakończenia działań wysyłkowych lub dokonania rezygnacji z subskrypcji. Dane osobowe zgromadzone w celu kontaktu poprzez Formularz kontaktowy, Administrator przetwarza przez okres niezbędny do zakończenia korespondencji. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – jeżeli Państwo uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez kliknięcie w link. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.
 • Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. klikając w odpowiedni link. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 7 niniejszej polityki.
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych
 • Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usługi poczty elektronicznej, dostawców usług wysyłki Newslettera. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji tych usług. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą.
 • Dostęp do danych może posiadać także firma Facebook Inc. oraz LinkedIn Corporation (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), z zastrzeżeniem korzystania z serwisu Facebook, Instagram i LinkedIn, przy czym gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony wnikają z zobowiązań do stosowania klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem domeny:

https://www.facebook.com/about/privacy.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Administrator zapewnia należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 1. Dane kontaktowe
 • Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: tutaj adres email lub pisemnie na adres: Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” 31, 91-228 Łódź